ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של  חברת גלוברנדס בע"מ

 
 
 
1. פרשנות
1.1. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
1.2. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר בלשון רבים, לפי העניין ולהפך.
1.3. כותרות הסעיפים הנן לצורכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
 
 
 
2. מבוא
מפעילת האתר ו/או בעלת הזכויות באתר חברת גלוברנדס בע"מ ו/או מי מטעמה ("המפעיל") מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").
אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצדך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעיל לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש").
 
 
 
3. כללי
האתר ותקנון האתר מופנים ומיועדים לבני 18 ומעלה בלבד.
האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (As-Is) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.
אמנם, נתכוון המפעיל כי המידע יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעיל אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. המפעיל מבהיר בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. במקרה בו נפלה טעות כלשהי באיזה מן המידע, טעות זו לא תחייב את המפעיל, ובכל מקרה המידע שיימסר בפועל ע"י המפעיל ו/או מי מטעמו במועד ומקום המכירה יהיה הקובע. יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, מובן שלמפעיל אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין המפעיל ערב למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.
תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של כל מוצר או שירות  המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה של איזה מאלה  הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
 
4. השימוש באתר
עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכל דין ובכפוף לכללים המפורטים להלן וכן בהתאם ובכפוף להוראות הדין בקשר עם מניעת העישון במקומות ציבוריים והגבלות על שיווק והפרסומת של מוצרי טבק לרבות ולא רק איסור מכירה ו/או השאלת מוצרי טבק ו/או כלים המשמשים לעישון טבק. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם התקבלה לכך הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המפעיל. היה ותפר את הוראות תקנון זה, יהא המפעיל רשאי לנקוט כנגדך בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, לרבות העברת פרטיך לצדדים שלישיים.
4.1. זכות השימוש במידע נתונה לך למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי. אינך רשאי להעתיק ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת ו/או להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא באלו לכל מטרה שאיננה שימוש אישי ופרטי.
4.2. אין להציג ו/או לפרסם תוכן שמקורו באתר ו/או להציג ו/או לפרסם תוכן כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יפנה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא,  כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתוכן הלקוח מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. בנוסף, על המשתמש להציג את כתובתו המדויקת של דף האינטרנט המהווה חלק מהאתר  במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
4.3. מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לך לבטל כל קישור כאמור לדף אינטרנט באתר. במקרה זה עליך לבטל מיד את הקישור, ולא תעמוד לך כל טענה, או תביעה כלפי מפעילי האתר בעניין זה.
4.4. אינך רשאי לעשות שימוש בתכנים למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ו/או לאחסן תכנים באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
4.5. אין להפעיל או לאפשר כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
4.6. אין ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
4.7. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
4.8. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זאת באמצעות כל תוכנה או מכשיר המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
4.9. אין לקשר לאתר כל תוכן פורנוגרפי ו/או תוכן בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או וכן המעודד גזענות או אפליה פסולה, ו/או תוכן המהווה לשון הרע על אדם או המהווה פגיעה בפרטיותו ו/או תוכן העלול להטעות צרכן (כמשמעות מונח זה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981) ו/או כל תוכן המנוגד לחוק ו/או שפרסומו מנוגד לחוק ו/או המעודד פעילות המנוגדת לחוק ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים.
4.10. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של המפעיל ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני.
4.11. אין לבצע איסוף מידע על האתר באמצעות תוכנות מחשב, או לערוך שינויים טכנולוגיים באתר ו/או בתכני הגולשים שבאתר, ככל שיהיו, ובכלל זאת אין להעתיק ו/או להתערב בקוד המקור של האתר ו/או של תכני הגולשים, הפרסומות ו/או מבנה האתר ותכני הגולשים, או להעלות כל תוכנה ו/או ישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים.
 
 
 
5. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של שינוי של התכנים, שנעשו על ידך והנך מתחייב לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעיל בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות לתנאי גישה אלה.
 
 
 
6. המפעיל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת, בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליט המפעיל כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר ו/או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא יהיה המפעיל אחראי לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.
 
7. קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), לרבות, הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של המפעיל בלבד, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל באופן בלעדי. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, לשנות, להציג, להעניק רשיון, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או החומרים ו/או העיצובים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, בכל אמצעים בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, אלא אם התקבל אישור המפעיל לכך מראש ובכתב. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, הנך מתחייב בזאת להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
 
 
 
8. קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים
באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או פניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י המפעיל. התכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי מפעיל האתר או על ידי מי מטעמו. אין בקיום קישורים אלה כדי להעיד על הסכמת מפעיל האתר לתוכנם או כדי להוות ערובה לאמינות, לעדכנות, לחוקיות, למדיניות הפרטיות של בעלי התכנים ולכל היבט אחר הקשור בתפעול התכנים. מפעיל האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעיל האתר אינו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר אכן יובילו את המשתמש לדף אינטרנט פעיל.
הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים.
 
 
 
9. העדר אחריות
9.1. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות עילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעיל אחראי לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים.
9.2. המפעיל אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
 
 
 
10. מסירת פרטים
משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך מתן מענה לשאלותיו על ידי המפעיל, עושה זאת על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעיל. המפעיל רשאי להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
 
 
 
11. המידע המופיע באתר
פריטים המוצגים באתר ומיועדים לשיווק, מכירה או מסירה לאחר הנם זמינים  עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו. המפעיל איננו מתחייב כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחת מהחנויות המשווקות ו/או ישווקו ע"י כל המשווקים מטעמו. הפריטים המוצגים באתר יופצו לחנויות המשווקות  במועדים שייקבעו  על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשווק.
התמונות ו/או התיאורים של הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד.
במידה ותיווצר אי-התאמה בין מחירו ו/או איזו מתכונותיו של פריט המופיע באתר לבין המחיר המוצג בחנויות המשווקות  ו/או ע"י משווקי הפריטים , המחיר ו/או איזו מתכונות הפריטים הקובעים יהיו אלה המוצגים ו/או הנמסרים בפועל ג ע"י משווקי הפריטים.
 
 
 
12. שינויים באתר והפסקת השירות
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה, מראה ועיצוב האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט  אחר הקשור באתר- והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם. מפעיל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר או מפני נזקים, תקלות או כשלים - בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעיל האתר או אצל מי מספקיו.
 
13. שונות
13.1. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
13.2. המפעיל רשאי להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד המפעיל לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
 
 
 
14. הודעות
14.1. אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, בכל מקרה בו מחויב המפעיל לפי תקנון זה לשלוח למשתמש הודעות, ייעשה הדבר באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הדואר ו/או באמצעות הודעה טלפונית, בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על ידי המשתמש למפעיל. ההודעה תישלח בתוך חמישה ימי עסקים ממועד קרות האירוע בגינו מחויב המפעיל לפי תקנון זה, לשלוח הודעה.
14.2. מובהר כי המפעיל רשאי לבחור למסור הודעות כאמור באחת הדרכים הנקובות לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, וכי משלוח הודעות באחת הדרכים האמורות, יהווה מילוי חובת ההודעה של המפעיל על פי תקנון זה.
 
15. הדין ומקום השיפוט
תנאי השימוש באתר, התקנונים וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו.
במקרה שהוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית משפט או ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית מוסמכת אחר ("הערכאה השיפוטית") כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית.

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת גלוברנדס

באתר זה מוצגים תכנים הקשורים לסיגריות המשווקות על ידנו. על פי דרישות החוק, על מנת להכנס לאתר זה הנך נדרש/ת לקרוא את התקנון ולאשר כי הנך מעל גיל 18.

לקריאת התקנון

הנני מצהיר/ה כי אני מעל גיל 18 ומאשר/ת שקראתי את תנאי התקנון של גלוברנדס בע"מ ואני מסכים/מה עמם

Welcome to the Globrands's website

This website presents various materials pretaining to cigarettes distributed by us. According to regulation, in order to enter this website you should read and confirm the terms of use and that you are not less than 18 years old.

Terms of use

I hereby confirm that I read the terms and conditions and I am above 18 years old

Top